BEST CARE SOLUTION

“ที่สุดแห่งบริการ เราพร้อมดูแลเพื่อคุณ”

BEST CARE SOLUTION

บริษัท เบสท์แคร์โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านจัดการปลวกและแมลงรบกวนต่างๆ รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จดทะเบียนธุรกิจเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริการกำจัดปลวกและแมลงตั้งแต่ปี 2542 ให้บริการโดยยึดหลักการจัดการแบบบูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management) ตามหลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับระดับสากล ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมกำจัดแมลงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ใบอนุญาตเลขที่ สค 1/2559 เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการ ด้วยการคิดค้นวิจัยเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เพื่องานบริการที่มากกว่าด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงานบริการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม จึงได้รับความไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

บริการกำจัดสัตว์รบกวนของเรา

รองรับระบบ GMP, HACCP และหน่วยงานจากทั้งภายในและต่างประเทศ

ผลงานของเรา

ลูกค้าที่ไว้วางใจ